Örnek Resim

Anasayfa > GÜNDEM > Bilgi güçtür: 10 Soruda Kitle Çalışması

Bilgi güçtür: 10 Soruda Kitle Çalışması
Son Güncellenme : 28 Haz 2015 13:18

Bilgi güçtür

Ta­rih­ten, bi­lim­den, ön­der­le­ri­miz­den, ge­le­nek­le­ri­miz­den öğ­ren­dik­le­ri­mizle güçleneceğiz

1-)Kitle Çalışması nedir?

“Yoldaşlar! Gerçekten yıkılmaz olan kale nedir? Kitlelerdir, devrimi gerçekten ve içtenlikle destekleyen ve milyonlarca ve milyarlarca halktır. Ne olursa olsun hiç bir gücün ezemeyeceği gerçekten yıkılmaz olan kale, işte budur.” (Mao)

Kitle çalışması, Mao’nun işaret ettiği bu kaleyi inşa etmektir. Kitleleri belli bir düşünce, eylem veya talep etrafında dönüştürebilme, birleştirebilme ve harekete geçirebilme faaliyetidir.

Düzen güçleri de kitleleri yedeklerinde tutarak düzenini, geleceğini güvence altına alabilmek için kitle çalışması yapar.

Devrimci kitle çalışması; amacıyla, yöntemleriyle bundan ayrılır. Devrimci düşünceler, hayatın gerçekleridir, mücadele etme sorumluluğunun halka ulaştırılması, benimsenmesi ve halkın egemenlerin karşısına bir güç olarak çıkarılması faaliyetidir devrimci kitle çalışması.

2-) Kitle çalışmalarının amaçları nedir?

Kitle çalışmalarının en nihai amacı; devrimde çıkarı olan tüm sınıf ve tabakalara devrimci düşünceleri ulaştırmak ve onları sınıf savaşının bir parçası haline getirebilmektir. Kitlelerin bilinçlendirilerek düzenden kopmalarını sağlamaktır.

Kitle çalışmasının ilk adımı, potansiyel yaratmaktır. Devrimci düşüncelerin hayatın içinde bir güce dönüşmesi olarak kitlelere ulaşmasına bağlıdır.

En geniş halk kitlelerine; düzene mecbur olmadıklarını, çaresiz olmadıklarını, direnilebileceğini, geleceklerini kendi iradeleriyle şekillendirebileceklerini, devrimci alternatifinin varlığını devrimci kitle çalışması ile görürler. Bu potansiyel yaratmaktır.

Kitle çalışmasının ikinci adımı, mevcut potansiyel içinde insanlarla bire bir ilişki kurmaktır. Çünkü sadece düşünceleri kitlelere ulaştırmak kalıcı sonuçlar yaratamaz… Kitlelerin dönüştürülmesi, sürekliliği sağlamakla mümkündür. Bu nedenle kitle çalışmasının devrimci amaçlarından biri de kitleler içindeki ileri unsurların tespit ve onlarla bire bir ilişkinin sağlanmasıdır.

Kitle çalışmasının üçüncü adımı bire bir ilişki kurulan insanları, bir örgütlenme içine yerleştirebilmektir. Çünkü kitle çalışmasına devrimci niteliğini kazandıran, devrimci bir örgütlülük yaratarak kitleleri iktidar mücadelesine katmaktır.

Bu üç adım, gelişen kitle çalışması en geniş halk kitlelerine devrimci düşünceleri ulaştırır. Düzen ile sınırlı gündemini değiştirerek onları sınıf savaşından haberdar eder.

Böylece dönüştürüp kapılarını açar. Burjuvazinin yalan ve demagojilerinin, halk kitlelerinde yarattığı etkiyi azaltır. Kitlelerin gerçeklerin farkına varmasını sağlayarak düzenden kopuşunu hızlandırır. Devrimcilerle kurulan ilişkiler kitlelere devrimci alternatifi gösterir. Bir örgütlülüğün parçası olmak dönüşümü hızlandırır.

3-) Kitle çalışmasının araçları nelerdir?

Devrimci kitle çalışmasının mekan, zaman ve araç sınırı yoktur. Kitlelerin olduğu her yer devrimci düşüncelerin yayılma alanı; amaca hizmet eden ve geleneklerle çelişmeyen her araç da kitle çalışmasının aracıdır. Afiş, bildiri, pankart, kuş, duvar yazılaması, duvar gazetesi, dergi gibi araçlar klasik ve en yaygın kullanılan kitle çalışması araçlarıdır ve vazgeçilmezlerdir. Bunların yanına yeni olanaklar yaratmak teknolojinin ve gücünün ihtiyaçlarına uyum sağlaması da zorunludur. İnternet kullanımı burjuva basın yayın da dahil dışımızdaki gazete ve televizyonların kullanımı önemlidir. Bu alanlar bilgilerin çarpıtılıp gerçeklerle karşılaştırıldığı, denetimi zor alanlar olduğundan daha dikkatli olunmalıdır.

Dergimiz kitle çalışmasının en önemli araçlarındandır. Sürekli yaygın dağıtılan, kitlelerce okunması sağlanan dergilerimizin Anadolu halklarının, ezilen sınıfların bilinç dönüşümünde çok önemli bir etkisi vardır. Diğer yayınlarımız yeni kitaplarımız ve olan yayınlarımız da çok önemli kitle çalışması araçlarımızdır.

Devrimci şiddet ve silahlı propaganda kitleleri siyasi gerçeklerden haberdar etmenin en önemli aracıdır. Doğru çizgide net hedeflere yönelen devrimci şiddet kitleleri politikleştirir. Devrimci şiddet sansürle kuşatma saldırısını dağıtarak kitleleri devrimci alternatiften haberdar eder. Kitlelerin gündemine adaleti, hesap sormayı, düzenin değiştirebileceği, düşmanın alt edilebileceği gerçeğini sokar.

Bunların yanında en önemli-temel kitle çalışması aracı devrimcilerinin kendisidir. O bulunduğu yerde hiç bir araca gereksinme duymaksızın kitlelerle ilişki kurabilir. Onlara gerçekleri aktarabilir devrimci kültürü, devrimci değerleri ve idealizmi kavratabilir.

4-) Nereden başlamalıyız?

Bu soru bir devrimci için bir alan veya birim için gereksiz hale getirilmelidir. Çünkü herkes her alan veya birim kesintisiz bir şekilde kitle çalışması faaliyeti içinde olmak zorundadır. Kitlelerle bağı olmayan bir devrimcinin, bir alanın veya birimin geleceği de yoktur. Nereden başlamalıyız sorusunun yanıtı somut duruma göre değişir. En genel anlamda devrimci kitle çalışması, bu düzene karşı memnuniyetsizliği en üst düzeyde olan kesimlerden başlar. Yani en yoksulları kazanmak devrimci kitle çalışmasının önceliğidir. Bir mahallede, bir fabrikada ya da işçi bölgesinde bir kampüste-lisede, kamu emekçileri arasında… Kitlelerin temel yakıcı sorunları ve bunlara bağlı talepleri nereden başlayacağız sorusuna yanıttır. Kitlelere sorunları üzerinden ulaşmalı, somut sorunlarının düzenden kaynaklandığını çözümün de düzeni değiştirmekten geçtiğini anlatmalıyız. Halkı ilgilendiren her konu kitle çalışmasının konusudur. İş emniyetleri, saldırı yasaları, polis terörü, uyuşturucu, emperyalist saldırganlık, bağımlılık ilişkileri, eğitim ve sağlık kaynaklı sorunlar, işsizlik, yozlaşma… Bunların tamamı gündemimizde olmalıdır. Eğer bu konularda halka ulaşıp gerçekler anlatılmazsa; halk düzenin sunduğu bilgiler doğrultusunda şekil alacaktır. Bu nedenle devrimci kitle çalışması sürekli olmalıdır. Çat kapı anlatarak, sokak toplantılarıyla, ateş başı sohbetlerle, halk okulları çalışmasıyla. Halkın bilinç dönüşümü sürekli kılınmalıdır.

5-) Her kesime aynı yöntemle yaklaşmak doğru mu?

Hedefe ulaşan, devrimci sonuçlar yaratan bir kitle çalışması için kitleleri tanımak gerekir. Kitleleri tanımanın yolu da yaşamlarına girerek duygu ve düşüncelerine vakıf olmaktan geçer, ancak kitleleri tanımak için de kitle çalışması yapmak zorunludur. O halde kitle çalışması için yaptıkça gelişen, yetkinleşen bir çalışma diyebiliriz. Kitlelere gidildikçe kitleler tanınacak, kitleler tanındıkça daha güçlü bir şekilde kitle çalışması örgütlenecektir. Her kesime aynı yöntemle yaklaşmak doğru değildir. Halk kitleleri tek bir biçimde düşünen, tek bir kültüre sahip, aynı noktadan değerlendirilen, birebir aynı yakıcı sorunlara sahip bir topluluk olarak görülmemelidir. Düzenden kaynaklanan sorunları çok benzer olsa da bunlar arasında yakıcı olanlar ve öncelikli konular her kesimde farklılık gösterebilir. Kültür farkı, inanç, değer yargısı farkı, düzene bakış farkı, işçiler arasında farklı, Alevi halk kesimlerinde farklı, Sünni halk kesimlerinde farklı, Karadeniz bölgesinde farklı, Kürdistan’da farklı bir biçim ve içerikte kitle çalışması hayata geçirilebilmelidir. Her kesime en uygun olan tarz ve söylem, somut duruma göre şekillendirilmelidir.

6-) Kitle çalışması ve taban örgütlülükleri bağı nedir?

Bugün somut durumda mücadelenin ihtiyaç duyduğu gereklilik, halkın her kesiminin taban örgütlülüklerinin yaratılmasıdır. Meclis ve komiteler halkın devrimci savaşında bu ihtiyaca yanıt verecek örgütlenmelerdir. Devrimci kitle çalışması; merkezine komite ve meclis gibi taban örgütlülükleriyle birlikte hayata geçirildiğinde, daha büyük ve kalıcı bir etki yaratacaktır. Diğer taraftan komite ve meclis gibi taban örgütlülükleri, kitle çalışması yaygınlık kazanarak halk için alternatif hale gelecektir. Örneğin bir mahallede uyuşturucu ile ilgili çalışma başlarken yapılacak kitle çalışmalarının bir örgütlülüğe çevrilmesi en baştan hedeflenmelidir.

Halkla kurulan bağlar bu nedenle geliştirilmeli, kalıcı bir doğallık yaratılmalıdır. Böylece kitle çalışmasında süreklilik ve dinamizm de sağlanmış olacaktır.

7-) Kitle çalışması sadece belirli insanların işi midir?

Kitle çalışması sadece belli insanların işi olarak görülmemelidir. Kitle çalışmasının gücü yaygınlığında ve sürekliliğindedir.

Yaygınlığı ve sürekliliği sağlamanın yolu da kitle çalışmasına en fazla sayıda insanı katabilmekten geçer. Sadece belli insanların omuzuna yüklenmiş bir kitle çalışmasının etki alanı dar, ulaşacağı kitle kısıtlı kalacaktır. Devrimci hareketin her insanı kitle çalışmasının bir parçası olmalıdır.

Bulunduğu her yerde temel gündemi ve hareket noktası devrimci değerler ve gerçekler olmalıdır. Günlük yaşamına devrimci kültür yön vermeli, insanlarla ilişkilerinde devrimci değerler belirleyici konumda olmalıdır. Böylece devrimci hareketin her insanı başlı başına kitle çalışmasının parçası olacaktır.

Diğer taraftan bir eylem, bir etkinlik için yapılan kite çalışmasına ne kadar fazla insan katılırsa o eylem, o etkinlik o kadar büyük bir kitleyi bir araya getirecektir.

İstanbul Bakırköy Grup Yorum konserleri her kesimden birçok insanı konsere çağırıcı olarak kitle çalışmasının parçası yapmasıyla örnektir. Halk kulaktan kulağa, elden ele, evden eve… kitle çalışmasının parçası olduğunda muazzam bir güç açığa çıkmaktadır.

😎 Kitle çalışması ve kadrolaşma bağı nedir?

Kadrolaşmada en temel doğrumuz, en geniş kitleler içinden dar kadrolarını çıkarabilmektir.

Bu hedefe ulaşabilmek için kitle çalışmasına kilitlenmek, kitlelerin kadrolaşabilecek ileri unsurlarına ulaşabilmek için, kitle önderlerini ortaya çıkarabilmek için süreklileşmiş bir kitle çalışması zorunludur. Kadrolaşma faaliyetiyle kitle çalışması birbiriyle iç içe ilerleyen, birbirini etkileyen, gelişen süreçler olarak değişmelidir. Süreklileşen bir kitle çalışması güven yaratır. Bu güven insanların kadrolaşmasının önünü açar. Kitleler hiçbir zaman sınamadan inanmazlar. Devamının geleceğine inandıkları noktada devrimci harekete akışları da hızlanacaktır. Elbette kadrolaşma süreci de kitle çalışması gibi iradi olarak örgütlenirse sonuç yaratır. Kitle çalışması halktan öğrenerek, halka öğretmenin de zeminidir. Bu yanıyla kitleleri eğittiği gibi kitle çalışmasına katılan insanları da eğitir, dönüştürür, kitle çalışması halka duyulan güveni büyütür. Halk değerleriyle, halkın bilgeliğiyle değiştiren, dönüştüren yanıyla sevgi ve sahiplenmesiyle tanışan kadro adaylarının kadrolaşma süreci hızlanır.

9-) Kitle çalışması ve iktidar iddiası

İktidar iddiası olmaksızın kitlelere gitme iradesi gösterilemez. Kitlelere söyleyecek sözü olan, sunacak devrimci alternatifi olan somut bilimsel devrimci programı olan hareketler kitle çalışmasında ısrarcı olurlar. Bu kendine güvendir. Kendine güven, kitle çalışmasına politik cüret olarak yansır. Cüretli politikalarla halktan ne isteyeceğini bilen, halkı tanıyan halkın önüne doğru hedefler koyan hareketler kitle çalışmasından sonuç alabilirler. Devrim için bilimsel doğru stratejik hattın belirlenmesi tek başına yeterli değildir. Stratejiyi güce dönüştürecek olan, onun kitlelerle buluşmasıdır. Doğru strateji, güçlü bir devrim iddiası demektir. İddia kitle çalışmasında dinamizm, ısrar, kararlılık, emek ve yaratıcılık olarak karşılık bulur. Diğer taraftan doğru strateji kesintisiz bir kitle çalışması, güçlü, iddiası isabetli vuruşlar, kitlelerin devrimci harekete olan güvenini arttırır. Önyargıları parçalar. İktidar iddiası kitle çalışmasında ısrar olarak somutlanır.

10-) Solun kitle çalışmasına bakışı nedir?

Reformist, oportünist, uzlaşmacı sol, kitlelerden kopuktur. Hiçbir zaman kitlelerle devrimci temelde bağ kurma olanakları yoktur. Çünkü halka bakışları çarpıktır. Ülke ve halk gerçekliğini doğru analiz edememiş, buna bağlı olarak da devrim stratejisini bilimsel temellere oturtamamışlardır. Temelde yanlış, her şeyin yanlış gelişmesine neden olur. Halka güvenmezler. Halkın değişip dönüşeceğine inanmazlar. Bu nedenle halka emek vermezler. Bu durum, halka üstten bakmayı halkı aşağılamayı getirir. Doğaldır ki böyle bir anlayış kitle çalışması yapmayacaktır, halka gitmeyecektir.

Reformist, oportünist, uzlaşmacı sol sürekli varlık-yokluk sorunu yaşar ve her zaman yaslanacak bir güç arar. Çalışma tarzında kitle çalışması yerine reklamcılık vardır. Emek vermek yerine, kolayına kaçmak vardır. Kitleleri dönüştürmek yerine kitlelerin geri yanlarıyla uzlaşmak yani kitle kuyrukçuluğu yapmak vardır. Bir şekilde ilişkiye geçtikleri kitleleri dö-nüştürüp devrimcileştirmek yerine, çürütüp yozlaştırırlar, devrimci dinamiklerini yok ederler. Biz iddialı olmalıyız, kendimize güvenmeliyiz. Devrim kitlelerin eseridir. Kitleleri kazanmak için ideolojimizden, tarihimizden, geleneklerimizden aldığımız güçle kitlelere gitmeli, kitleleri devrimci saflara kazanmalı meclislerde birleştirmeliyiz.

Bu Haberler Dikkatinizi Çekebilir

Adres:Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No: 20/2 BEYOĞLU-İSTANBUL Tel: +90(212)536 93 44 Fax: +90(212)536 93 45 E-mail: info@yuruyus.com
CopyLEFT Yürüyüş Dergisi 2004-2014 | İnternet Sayfamız özgür yazılım araçları kullanılarak kodlanmıştır.